Algemene voorwaarden

A&BV bvba

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten gele­verd door en/of voor A&BV BVBA (KBO 0644.429.297), hierna aange­duid als “A&BV”.

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van elk door A&BV ondertekend contract, opdrachtbrief en de Opdrachtgever wordt geacht er kennis van te hebben genomen. Afwijkingen aan deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door A&BV worden bevestigd.

 

  1. ERELONEN EN UITGAVEN EN KOSTEN 1. ERELONEN:

Erelonen worden in normale omstandigheden meestal maar niet exclusief op basis van de standaard-uurtarieven aangerekend.

2.2. VOORSCHOTTEN:

A&BV kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voor­schot is het bedrag dat de cliënt betaalt aan A&BV, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht

2.3. UITGAVEN / KOSTEN:

Uitgaven gedaan voor rekening van de cliënt (zoals de erelonen van ex­perten, advocaten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- speciale verzendingsdiensten, opslag van gegevens, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan kostprijs.

2.4. NIET-BETALING DOOR DE CLIËNT:

Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het gefac­tureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestel­ling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten. Bent u Con­sument dan past A&BV hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een Professionele Opdrachtgever dan past A&BV de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de Op­drachtgever ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 15 % op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechts­wege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 125 €, on­verminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een Consument dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door A&BV cfr art. 2.5.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddel­lijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-verval­len, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet (tijdige) betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt past A&BV zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De Opdracht­gever kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij ge­rechtelijk), staking van betaling of elk ander feit wijzend op de insolvabi­liteit van de Opdrachtgever, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van A&BV, haar vennoten en medewerkers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met

uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering (WILLEMOT NV) van A&BV. Deze dekking bedraagt de som van 2.500.000 EUR. In geen ge­val kunnen bestuurder, vennoten of medewerkers van A&BV rechtstreeks of solidair met A&BV worden aangesproken in aansprakelijkheid.

3.2. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEDEN VAN DE CLIËNT:

A&BV zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) hande­lingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werk­nemers, tussenpersonen of onderaannemers A&BV behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

3.3. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEDEN VAN DERDEN:

A&BV is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaats­vonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten.

Zelfs wanneer A&BV advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door adviseurs op wie A&BV een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt A&BV daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van A&BV voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of na­latigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten.

3.4. GEBRUIK VAN DOCUMENTATIE:

A&BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door A&BV ge­leverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden.

3.5. OVERMACHT:

A&BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging/niet-uit­voering het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs, buiten de controle van A&BV liggen.

  1. DOCUMENTATIE — VERNIETIGING VAN DOCUMENTATIE:

In de mate dat A&BV wettelijk of contractueel gehouden is tot het be­waren van dossierstukken van de cliënt, worden deze stukken niet langer dan zeven jaar volgend op het fiscale jaar waarop ze betrekking hebben, bewaard. Na het verstrijken van deze termijn kunnen de stukken worden vernietigd zonder verwittiging van de cliënt. De kosten van vernietiging kunnen worden aangerekend aan de cliënt.

 

  1. ANTI—WITWAS— EN ANTI—TERRORISME­FINANCIERING:

De accountants van A&BV zijn onderhevig aan de reglementering inzake anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering en zullen deze strikt naleven.

 

  1. GDPR:

A&BV en de cliënt erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna “GDPR” genoemd) van toepassing is. Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen op volgend mailadres: gdpr@aenbv.eu.

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK:

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen, in weer­wil van gelijk welke andersluidende bepaling, worden behandeld voor de rechtbanken en hoven van de zetel van A&BV. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht.

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn.